Privacy Statement Mulleners Vastgoed -

Dit is het privacy statement van Mulleners Vastgoed B.V. en alle vennootschappen handelend onder de handelsnaam Mulleners Vastgoed, hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen “Mulleners”. Mulleners zorgt er voor dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens Mulleners verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.
Onze contactgegevens staan aan het eind van dit privacy statement.

Van wie verwerken we persoonsgegevens, welke zijn dat en met welk doel:
Hieronder vatten wij samen welke gegevens wij over het algemeen verwerken en met welk doel. Mulleners verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van:
1. Websitebezoekers: u kunt onze website bezoeken zonder zelf actief persoonsgegevens te verstrekken. Indien u via het contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij met uw toestemming de door u verstrekte gegevens zoals (voor)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag en/of opmerking. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om onze website te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. U bepaalt zelf of u cookies wilt accepteren en welke cookies u wilt accepteren. Zie voor meer informatie verderop, onder “Cookies”. Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites, dit privacy statement is niet van toepassing bij bezoek van die websites.
2. Cliënten: huurkandidaten, huurders, kandidaat kopers/optanten en kopers: wij verwerken gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de klant verstrekte gegevens (bijvoorbeeld het inschrijfformulier en inkomensgegevens van huurkandidaten). Deze gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de volgende doeleinden:
• het onderhouden van contact met de klant en reageren op vragen of klachten;
• u te voorzien van informatie, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven en het op de hoogte houden over leegstaande woningen en (nieuw) ontwikkelde woningen en projecten;
• het verwerken van de inschrijving/optie op een huur- of koopwoning (inclusief beoordeling inzake het in aanmerking komen voor een huur- of koopwoning);
• om de overeenkomst(en) die we met u hebben gesloten goed uit te kunnen voeren (huurders: het aangaan van huurovereenkomsten, vaststellen van de huur, etc. Kandidaat kopers: het benaderen bij nieuwbouwprojecten/vrijgekomen woningen, aangaan van koopovereenkomsten, etc.
• Voor algemene activiteiten als het laten uitoefenen van accountantscontrole, technisch en administratief beheer, het innen van vorderingen en het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening en andere activiteiten van intern beheer;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
3. Personen die interesse tonen in Mulleners of haar diensten (geïnteresseerden, sollicitanten): wij verwerken gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de betreffende persoon verstrekte gegevens, om ofwel de betreffende persoon van de gevraagde informatie te kunnen zien en om binnen Mulleners opvolging te kunnen geven aan de getoonde interesse (in gang zetten sollicitatietraject, informeren van de persoon over het onderwerp van zijn interesse, etc.).
4. Onze medewerkers: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres, Kopie paspoort, BSN-nummer en overige gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, het uitbetalen van salaris en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals de afdracht van belastingen en premies etc.
5. Onze zakelijke partners: wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van NAW gegevens van huurders/kopers aan makelaar voor het opstellen van de optielijst van de makelaar en het verstrekken van gegevens aan de notaris voor het opmaken van een koopovereenkomst en leveringsakte. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Algemene grondslagen voor verwerking
Wij verwerken gegevens van bovengenoemde personen op basis van de volgende rechtsgronden:
• Als u gebruik maakt van onze diensten: ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of op grond van uw toestemming
• Als u een vraag stelt (via onze website) of solliciteert: op grond van uw toestemming
• Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief: op grond van uw toestemming
• In andere gevallen: voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij hebben in het kader van onze bedrijfsvoering, zoals relatiebeheer, verbeteren van onze dienstverlening, het beveiligen en toegankelijk houden van de website en het onderhouden van contact met onze relaties. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken.

Noodzaak van verwerking
Als u gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens nodig om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om uw vraag te beantwoorden, een nieuwsbrief toe te zenden of om de genoemde gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet, of niet goed van dienst zijn.

Bronnen van persoonsgegevens
Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:
1. Gegevens die u aan ons verstrekt
2. Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek van deze website.

Cookies
Van websitebezoekers verzamelen wij: IP adres, gegevens over het apparaat waarmee de website wordt bezocht en eventuele door ons geplaatste functionele of analytische cookies.
Functionele cookies zorgen voor het vasthouden van uw instellingen of voorkeuren tijdens het websitebezoek. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.
Mulleners maakt geen gebruik van tracking cookies. Bij analytische cookies (denk aan Google Analytics) wordt aan de website doorgegeven welke pagina’s (van de Mulleners-website) worden bezocht, in welke volgorde en hoe lang. Met deze analytische cookies zijn webstatistieken te maken. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Doorgifte derde partijen
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:
• eigen medewerkers en ingehuurde derden;
• leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van het onderhouden van onze website.

Bewaartermijnen
Mulleners zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zoveel langer als wettelijk verplicht is. Meer specifiek hanteren wij de volgende termijnen:
• de bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd;
• wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, inclusief de verdere follow-up;
• gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten;
• indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en/of onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:
1. dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (in dat geval delen we de gegevens met door ons ingeschakelde derden, samenwerkingspartners en leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van online web diensten.
2. dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of om aangifte te doen van strafbare feiten.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Indien doorgifte van gegevens plaatsvindt aan partijen buiten Europa zorgen wij voor een passend beschermingsniveau.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Rechten
U heeft de hierna genoemde rechten.
• Recht op informatie: u kunt aan Mulleners vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en heeft recht op informatie over deze verwerkingen. Deze informatie is in dit privacy statement samengevat.
• Inzagerecht: u kunt inzage krijgen in de gegevens die door Mulleners over u zijn verzameld. Desgevraagd verstrekt Mulleners een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, mits daarin geen gegevens van anderen aanwezig zijn.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij Mulleners om dit te corrigeren.
• Recht om vergeten te worden: In diverse gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en er geen bewaarplicht of andere grond voor verdere verwerking is, of als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming van betrokkene en deze toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.
• Recht om de verwerking van gegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te controleren, of voor langere periode, bijvoorbeeld als gegevens nog niet gewist moeten worden of deze nog nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u, kunt u Mulleners vragen de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verstrekken of over te dragen naar een andere partij.
• Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Mulleners zal verwerking staken, tenzij er gerechtvaardigde of wettelijke gronden zijn voor de verwerking. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
• Recht op bezwaar tegen individuele besluitvorming, waaronder profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat alleen wordt genomen op basis van geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering), tenzij dat besluit geen “rechtsgevolgen” heeft en ook geen andere belangrijke gevolgen heeft. Dit doet zich bij Mulleners overigens niet voor.
• Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen, de contactgegevens staan onderaan dit privacystatement. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Mulleners zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ook indien u andere vragen heeft over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 30 januari 2023

Contactgegevens
U kunt ons bereiken via:
Postadres: Mulleners Vastgoed, Nieuwe Markt 52, 6101 CV Echt
Telefoonnummer: 0475-418 020
E-mailadres: info@mullenersvastgoed.nl

Interesse?

Heeft u interesse in één van de exclusieve appartementen in De Börgemeister?
Neem dan contact met ons op. Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen te antwoorden.